1. Algemeen

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij ieder gebruik van dewebsite bosmanwoningbouw.be en al haar sub-sites (hierna “Website”), evenals iedere andere dienst aangeboden door Bosman Woningbouw bvba met maatschappelijke zetel te 9120 Vrasene – Dorpsdam 16 B (hierna “bosmanwoningbouw” of “Wij” of “Ons”),met ondernemingsnummer 0882.208.664, eigenaar en beheerder van de Website. Het begrip “Dienst” zoals in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden gebruikt, verwijst naar het geheel van - bezoek en/of gebruik van - de Website, evenals iedere andere op of via de Website door Ons aangeboden dienst. Door het loutere gebruik van de Dienst, erkent u dat u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder “AGV”) heeft gelezen en aanvaard. Huidige AGV kunnen te allen tijde gewijzigd of herzien worden. De gewijzigde of herziene AGV worden toepasbaar vanaf het moment dat zij op de Website worden gepubliceerd. U kan de meest recente versie van de AGV te allen tijde raadplegen via bosmanwoningbouw. Bosman Woningbouw behoudt zich het recht voor om (een deel van) de Dienst op ieder ogenblik te wijzigen,stop te zetten, tijdelijk of permanent, en dit met of zonder voorafgaande mededeling.

2. Gebruik van de Dienst

U moet 18 jaar of ouder zijn om de Dienst te mogen gebruiken. Minderjarigen die gebruik wensen te maken van de Dienst,moeten begeleid worden door minstens één van hun ouders. Bosman Woningbouw is in geen geval aansprakelijk in dien minderjarigende Dienst gebruikenzonderouderlijk toezicht. Gebruik van de Dienst is op eigen risico.De Dienstwordt geleverdopeen“asis” en“as available”basis. Als gebruiker van de Dienst verklaart u de hierna volgende verboden te begrijpen en te aanvaarden:

* Het is niet toegelaten gebruikersnamen, paswoorden, e-mail adressen of andere persoonlijke data van gebruikerste verzamelen en/of gebruiken, voor welk doel dan ook.

* Het is, behoudens expliciete en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Bosman Woningbouw, niet toegelaten “metatags” tegebruiken.

* Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of ongewenstee-mails.

* Het is niet toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de Dienst, uitgezonderd mits uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Bosman Woningbouw. U mag niet “framen” en geen “framing technieken” gebruiken op gelijk welk onderdeel van de Dienst zonder expliciete schriftelijke toelating daartoe.

* Het is niet toegelaten om een onderdeel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst te kopiëren,te vermeerderen,te reproduceren,te verkopen, door te verkopenof te exploiteren zonder uitdrukkelijk een voorafgaandelijke schriftelijke toelating  van Bosman Woninbouw.

* Het is niet toegelaten om spamte uploaden of te posten.

* Het is niet toegelaten om wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard te uploaden, posten ofversturen.

* Het is niet toegelaten de Dienst te wijzigen, aan te passen of te hacken of de website van een derde te wijzigen om te doen lijken alsof die geassocieerd is met de Dienst aangeboden door Bosman Woningbouw.

* Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel. U mag bij het gebruik van de Dienst geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet uitsluitend deze betreffende het Auteursrecht en het Databankenrecht) overschrijden.

* Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden; enkel privégebruik van de Dienst istoegelaten. Het is wel toegelaten een “hyperlink” te creëren vanop uw eigen website naar de homepage van Onze Website.In het gevalueen“deeplink”naar specifieke inhoud op deWebsite wil creëren,dient u Onze expliciete en voorafgaande toestemming te verkrijgen. U aanvaardt dat Bosman Woningbouw beroep mag doen op diensten van derden en “hostingpartners” om de nodige hardware,software,opslagruimte en het nodige netwerk en aanverwante technologieën te voorzien, noodzakelijk om de Dienst te laten functioneren.

Links naar andere websites

De Website kan hyperlinks bevatten naarinhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Bosman Woningbouw heeft geen controle over de inhoud of andere karakteristieken van die websites of webpagina’s en kan niet verantwoordelijk/aansprakelijk worden gehouden voor de kwaliteit, noch voor de juistheid van de inhoud of andere karakteristieken van die websites. De beheerders van die websites zijn als enige verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving en reglementeringen die betrekking hebben op de producten en/of diensten die zij aanbieden op of via hun website, waarondermaar niet uitsluitend de reglementering betreffende de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Betrouwbaarheid van de informatie op de Website

Hoewel er gestreefd wordt naar betrouwbaarheid, actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid bij de informatie en andere inhoud die u kan terugvinden op of via de Dienst, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en andere inhoud van de Dienst. Hetzelfde geldt met betrekking tot van of via de Dienst gedownloade bestanden. In het bijzonder doen wij al het mogelijke om devastgoedadvertenties op onze Website regelmatigbij te werken.Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van de advertentie of ingeval het vastgoed niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt.

De advertentie vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, contact met ons op te nemen om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheidvan het vastgoed correct en up-to-date zijn.De informatie op onze Website is altijd van voorlopige aarden moet altijd door ons worden bevestigd, in het bijzonder maar niet uitsluitend wat de vraagprijs betreft.

3. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, video’s, beelden, data, databanken, software, benamingen, handelsen domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de Dienst zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren Bosman Woningbouw of derden toe.

Alle gegevensverzamelingen van de Dienst vallen onder de wettelijke bescherming aangaande databanken, dit zowel wat betreft de structuur als de inhoud. Bosman Woningbouw verleent iedere gebruiker van de Dienst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op ieder ogenblik herroepbare licentie om de Website op één computerte openen, de inhoud van de Dienst weer te geven en indien noodzakelijk te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen.

Reproductie van de inhoud is enkel toegelaten onder volgende voorwaarden:

de gebruiker mag één kopij van de inhoud van de Dienst afdrukken uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij daarbij de inhoud op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteursrecht en oorsprongvan de Websitebehoudt. Met uitzondering van het bovenstaande, is het zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Bosman Woningbouw verboden om de op of via de Dienst aangeboden informatie en inhoud op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins overte dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Bosman Woningbouw, haar logo, iconen en handelbenamingen vallen onder de wetgeving met betrekking tot naamsbescherming. Zij kunnen niet worden gebruikt in samenhang met enig ander product of dienst op een wijze die mogelijk verwarring kan stichten of op enige wijze Bosman Woningbouw in diskrediet kan brengen of anderszins benadelen. Aangifte van inbreuk op intellectuele eigendom Bosman Woningbouw beoogt te allen tijde het respect voor intellectuele eigendomsrechten. Houders van deze rechten kunnen te allen tijde Bosman Woningbouw inlichten indien zijn van oordeel zijn dat wij zelf of een gebruiker van de Dienst van ons recht(en) miskent. Deze meldingen dienen ons via email verstuurd te worden op volgend adres: 9120 Vrasene –Dorpsdam 16 B. Gelieve hierbij duidelijk de inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten en de URL van de gegeven(s) op de Website die geschonden werd(en) of inbreukmakend is/zijn te vermelden, alsook voldoende gegevens na te laten die ons in staat stellen u te contacteren (adres, emailadres, telefoonnummer).

4. Beperking vanaansprakelijkheid

U aanvaardt en verklaart dat Bosman Woningbouw aansprakelijk kan en zal gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of occasionele schade, inclusief maar niet uitsluitend, te vergoeden schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens- of ander onlichamelijke verliezen,ingevolge:

* Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische dienstverlening of informatie verkregen via deDienst;

* Virussendie,ondanks devoorzorgsmaatregelen, voorkomenop deWebsite;

* Een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of aangestelden van Bosman Woningbouw, behoudens eventuele deontologische aansprakelijkheid bij inbreuk op de plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

* Frauduleuzevervalsing vangegevens door derden, ingevolgeniettoegelaten binnendringen van de Website;

* Verklaringen of gedragingen van een derde op deWebsite;

* De onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken;

* Niet toegelaten toegang tot of wijziging van uw transmissie of gegevens.

5. Andere voorwaarden

Indien Bosman Woningbouw enig recht of een bepaling (voortvloeiend) uit deze AGV niet uitoefent, betekent dit in geen geval dat wij afstand doet van dat recht of die bepaling. Ingeval één of meerdere aspecten van deze AGV, geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar (lijken), raakt dit niet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. In het geval van een conflict tussen deze AGV en mogelijke bijzondere voorwaarden van toepassing op bepaalde diensten geleverd door Bosman Woningbouw, al dan niet via de Dienst, dan zullen die bijzondere voorwaarden van toepassingzijn. De huidige AGV worden beheerst door Belgisch recht. Partijen komen overeen dat, in het geval van een betwisting met betrekking tot de Dienst(inclusief de huidige AGV), enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen het kantoor gelegen is bevoegd zijn.